نقطه پایان

جز رنج خستگی و شکنج شکستگی
چیزی نبود،ماحصل ماجرای من
...
روزگار اینجا هم تمام شد...دوباره بار می بندم برای سرزمینی دیگر
...